Những câu thần chú của cuộc sống

Tôi tập hợp ở đây các câu “thần chú” để sống cuộc đời vô cùng thử thách nhưng cùng lúc mang một ý nghĩa vô cùng to lớn cho bất cứ ai được sinh ra làm người. Danh sách này sẽ được cập nhật, bất cứ khi nào tôi sưu tập được một câu thần chú mới. Những câu nói ngắn gọn này không phải là dễ hiểu. Cứ nghiền ngẫm và trải nghiệm thôi. Chẳng thể nào vội vàng với cuộc sống được. Mỗi khi ngập ngụa trong khó khăn, hãy chậm rãi đọc từng câu một ở bên dưới, nhé.

  • Đó là một phần tất yếu của cuộc sống.
  • Cái này rồi cũng sẽ qua.
  • Ngày mai hay kiếp sau, chẳng thể nào biết được điều gì sẽ đến trước?
  • Cuộc đời là một trường học.

Cầu mong cho tất cả mọi người đi qua cuộc sống vô cùng thử thách này một cách có ý nghĩa nhất.

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầu, Nổi loạn và tự do, Bài chú giải Kinh Mangala Sutta, Sức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (Vipassana), Những nguyên lý để sống hạnh phúc, Chúng ta đang sống vì điều gì?
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com

2 thoughts on “Những câu thần chú của cuộc sống

Leave a Reply