Tam quy Phật giáo: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Trong các nghi lễ Phật giáo, các câu tụng tam quy được niệm lên như là một thủ tục quen thuộc:

Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.

Con đem hết lòng thành kính quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp.
Con đem hết lòng thành kính quy y Tăng.

Các câu tụng này quen thuộc đến độ, tôi cũng chỉ luôn một lòng niệm theo. Niệm theo một cách thành kính, một cách mặc nhiên mà không hề có thêm một suy nghĩ gì. Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy lời dịch này của câu tam quy sang tiếng Anh.

I seek refuge in the enlightened one
I seek refuge in pure Dhamma (or right action)
I seek refuge in the pure company of true seekers

Và điều đó thực sự đánh động tâm trí của tôi, kiểu như đột nhiên giật mình, đột nhiên nhận ra rằng, lâu nay, tôi cũng chỉ tụng niệm theo thói quen, một cách thủ tục, một cách nghi lễ, mà đã không thực sự thấy được ý nghĩa của câu tụng như là một lời nhắc nhở trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Nhờ đó, tôi đã đổi lại một chút cách tôi tụng niệm tam quy hàng ngày. Đó là mỗi một câu quy y, tôi lại tự nhắc nhở trong tâm mình ý nghĩa của câu tụng.

Con xin nương tựa và an trú nơi các bậc đã giác ngộ!
Con xin nương tựa và an trú ở các hành động đúng đắn!
Con xin nương tựa và an trú nơi các vị đang thực sự đi tìm kiếm sự thật!

Dưới đây là đoạn tụng tam quy bằng tiếng Pali mà bạn có thể bật lên hàng ngày để có thể tự nhắc nhở mình.

One thought on “Tam quy Phật giáo: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Leave a Reply