Insight and meaningful quotes

I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves.

Tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để yêu thương một ai đó không phải là thay đổi họ, mà là giúp họ bộc lộ ra được phiên bản tốt nhất của bản thân họ.

Steve Maraboli

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.

Quá nhiều người trong chúng ta không sống giấc mơ của mình, bởi vì chúng ta đang sống trong nỗi sợ hãi của chúng ta.

Les Brown

Once you have matured, you realize silence is more important than proving a point.

Khi đã trưởng thành, bạn nhận ra rằng im lặng quan trọng hơn là chứng minh một quan điểm (của mình).

Unknown

If you are flexible, you are less likely to break.

Linh hoạt thì khó bị bẻ gãy hơn.

Twitter: @mindfuleveryday

I think it’s very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not defined by another person.

Oscar Wilde

Silence is a place of great power and healing.
Tĩnh lặng là nơi chốn của năng lượng tốt đẹp và chữa lành.

Rachel Naomi Remen

You live most of your life inside your head. Make sure it’s a nice place to be.
Hầu hết trong cuộc đời, bạn sống ở trong tâm của mình. Hãy đảm bảo rằng đó là một nơi chốn dễ chịu.

Unknown

Never be prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence.
Đừng bao giờ là tù nhân của quá khứ. Nó chỉ là một bài học, không phải là một án tù chung thân.

Anonymous

Remember nothing in life comes labeled. You are the labeler.

Chẳng có điều gì trong cuộc sống này được dán nhãn cả. Bạn là người dán nhãn.

Steve Maraboli

Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.

Sân giận thì giống như việc nắm chặt một hòn than nóng bỏng để ném vào người khác. Bạn là người bị phỏng tay.

The Buddha

Life is a question, and how we live it is our answer.

Cuộc sống là một câu hỏi, và cách chúng ta sống là câu trả lời của chúng ta.

Gary Keller

Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless.

Những điều khó khăn và ý nghĩa luôn mang đến nhiều thoả mãn hơn là những điều dễ dàng và vô nghĩa.

Maxime Lagacé

You are your master. Only you have the master keys to open the inner locks.

Bạn là thầy của bạn. Chỉ mình bạn có các chìa khoá mấu chốt mở được các ổ khoá bên trong tâm mình.

Amit Ray

It’s not so much what we have in this life that matters. It’s what we do with what we have.

Fred Rogers

If we want greater clarity in our purpose or deeper and more meaningful spiritual lives, vulnerability is the path.

Nếu chúng ta muốn được sáng rõ hơn về mục đích của cuộc đời hoặc muốn có được một cuộc sống sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn về mặt tâm linh, thì sự tổn thương chính là con đường.

Brené Brown

Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.

William James

Life is what happens when you’re busy making other plans.

John Lennon

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.

Elbert Hubbard

People who feel the need to control others, don’t have control over themselves.

Những ai cảm thấy cần điều khiển người khác thì chẳng điều khiển được chính họ.

Unknown

Having at least one lazy day per week can reduce stress, high blood pressure, and the chances of having a stroke.

Có ít nhất một ngày lười biếng trong tuần có thể giúp giảm căng thẳng, cao áp huyết và rủi ro của đột quị.

Unknown

Feelings of stress don’t come from outside circumstances. They come from the stories we are telling ourselves about them.

Cảm giác căng thẳng không đến từ các hoàn cảnh bên ngoài. Chúng đến từ các câu chuyện mà chúng ta tự kể cho mình nghe về các hoàn cảnh bên ngoài đó.

@MindfulEveryday

Happiness doesn’t depend on what negative thoughts you have, but on what you do with them.

Hạnh phúc không phụ thuộc vào các suy nghĩ tiêu cực bạn có, mà phụ thuộc vào việc bạn làm gì đối với chúng.

@MindfulEveryday

Don’t convince yourself that you need to be busy to be successful.

Đừng tự thuyết phục bản thân rằng, bạn cần phải bận rộn để thành công.

@MindfulEveryday

Quiet people are actually talkative around the right people.

Người ít nói thực ra lại nói nhiều với những người phù hợp với họ.

Unknown

Cutting toxic people out of my life doesn’t mean I hate them. It means I respect myself.

Cắt bỏ đi những con người độc hại ra khỏi cuộc đời không có nghĩa là tôi ghét bỏ họ. Nó có nghĩa rằng tôi tôn trọng bản thân mình.

@TrainingMindful

Religion is for people who are afraid of going to hell. Spirituality is for those who’ve already been there.

Tôn giáo là dành cho những ai sợ phải xuống địa ngục. Tâm linh là dành cho những người đã trải qua điều đó rồi.

Vine Deloria Jr. (Native American)

Society has conditioned us to believe that net worth equates to happiness. It’s just not true.

Xã hội đã điều kiện hoá chúng ta để tin rằng, tài sản ròng của chúng ta tương đương với hạnh phúc của chúng ta. Điều đó chẳng phải là sự thật.

@MindfulEveryday

Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them.

Thay vì là suy nghĩ, là cảm xúc, hãy là sự nhận biết ở đằng sau chúng.

Eckhart Tolle

Your relationship with yourself is the biggest determiner of your happiness.

Mối quan hệ với chính bản thân mình là yếu tố quyết định lớn nhất cho hạnh phúc của bạn.

@MindfulEveryday

Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.

Tha thứ cho người khác không phải bởi vì họ xứng đáng sự tha thứ, mà là bởi vì bạn xứng đáng sự bình yên.

@MindfulEveryday

Positive change often comes from negative experiences.

@MindfulEveryday

The place to improve the world is first inside your own head.

@MindfulEveryday

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

C.S. Lewis

The quieter you become, the more you are able to hear.

Rumi

Instead of telling people that they shouldn’t feel a certain way, try understanding why they feel that way. Don’t invalidate how THEY feel because YOU don’t agree with it. You can learn so much about other people and inspire compassion if you’re willing to listen.

Vex King

You can’t calm the storm, so stop trying. What you can do is calm yourself. The storm will pass.

Timber Hawkeye

A quiet mind is more important than a positive mind.

Deepak Chopra

Do not waste time thinking about what you could have done differently. Keep your eyes on the road ahead and do it differently now.

Karen Salmansohn

Tell me with whom you consort and I will tell you who you are; if I know how you spend your time, then I know what might become of you.

Johann Wolfgang von Goethe

You often feel tired, not because you’ve done too much, but because you’ve done too little of what sparks a light in you.

Alexander den Heijet

You are not here to make others understand you. You are here to understand yourself.

Kristen Butler

There are many times when it is better to be kind than clever.

Thibaut

We go around assuming everyone else lives in our model of the world, and that’s just ridiculous. You have your childhood, your life experiences, your intelligence, your beliefs, and your emotional make-up, and everyone else has theirs.

Unknown

The less you try to impress, the more peaceful you can be.
Càng ít cố gắng gây ấn tượng hơn, càng có thể bình yên hơn.

Maxime Lagacé

It can ruin your life only if it ruins your character. Otherwise it cannot harm you — inside or out.

Cuộc sống bị huỷ hoại khi bạn huỷ hoại tính cách của mình. Ngược lại, bạn không thể bị hại làm hại từ bên trong hoặc bên ngoài.

Marcus Aurelius

Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms – to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.

Mọi thứ có thể bị tước đoạt khỏi một con người, ngoại trừ một thứ: đó là sự tự do cuối cùng của con người – chọn một thái độ riêng của họ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Viktor Frankl

Get busy living, or get busy dying.
Bận rộn sống, hay bận rộn chết.

Stephen King

The search for happiness is one of the chief sources of unhappiness.
Việc tìm kiếm hạnh phúc là một trong những nguồn gốc chủ yếu của bất hạnh.

Eric Hoffer

What you’re supposed to do when you don’t like a thing is change it. If you can’t change it, change the way you think about it. Don’t complain.
Khi bạn không thích một điều gì đó, điều bạn cần làm là thay đổi nó. Nếu không thể thay đổi nó, thay đổi cách bạn nghĩ về nó. Đừng phàn nàn.

Maya Angelou

Before enlightenment; chop wood, carry water. After enlightenment; chop wood, carry water.
Trước lúc thành đạo, bửa củi và xách nước. Sau khi thành đạo, bửa củi và xách nước.

Buddha

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.
Không phải tất mọi người đều có mặt trong tương lai của bạn. Một vài người chỉ ghé ngang và dạy bạn vài bài học trong cuộc sống mà thôi.

Unknown

Waste no more time arguing what a good man should be, be one.
Đừng phung phí thời gian để tranh cãi một người đàn ông tốt là như thế nào nữa, hãy là một người đàn ông tốt.

Marcus Aurelius

The world is changed by your example, not by your opinion.
Thế giới thay đổi bởi do hành động của bạn, không phải do ý kiến của bạn.

Paulo Coelho

The reason why we have two ears and only one mouth is so we might listen more and talk less.
Lý do tại sao chúng ta có hai cái tai và chỉ một cái miệng là để chúng ta lắng nghe nhiều hơn, nói ít hơn.

Zeno of Citium

Discomfort is a wise teacher.
Sự không thoải mái là một người thầy trí tuệ.

Caroline Myss

Don’t let yourself be controlled by three things: people, money or your past.
Đừng để bị điều khiển bởi ba thứ: con người, tiền bạc và quá khứ.

Unknown

When things change inside you, things change around you.
Khi sự việc thay đổi ở bên trong bạn, sự việc cũng sẽ thay đổi ở xung quanh bạn.

Unknown

Just that you do the right thing. The rest doesn’t matter.
Chỉ cần bạn làm những việc đúng đắn. Phần còn lại chẳng quan trọng gì.

Marcus Aurelius

You can’t change the people around you, but you can change the people around you. Read that again.
Bạn không thể thay đổi những người xung quanh bạn, nhưng bạn có thể thay đổi những người xung quanh bạn. Đọc lại xem.

@TrainingMindful

Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.
Sự giàu có không bao gồm những sự sở hữu to lớn, mà là có ít tham muốn hơn.

Epictetus

You are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice.
Bạn có tự do để lựa chọn, nhưng không thể tự do khỏi các hậu quả từ sự lựa chọn của bạn.

@TrainingMindful

When the root is deep, there is no reason to fear the wind.
Rễ sâu thì không sợ gió.

African Proverb

The limit is not the sky. The limit is the mind.
Giới hạn không phải là bầu trời. Giới hạn chính nằm ở tâm mình.

Wim Hof

If it doesn’t challenge you, it won’t change you.
Bạn sẽ không thay đổi, nếu không bị thách thức.

Unknown

Expectations are a natural part of life. Not all are necessarily negative, but they often need balancing. If our expectations are causing us pain or making us a person we do not wish to be, we must learn to let them go.
Các mong muốn là một phần tự nhiên của cuộc sống. Không phải tất cả chúng nhất thiết là tiêu cực, nhưng thường thì chúng cần được quân bình. Nếu các mong muốn khiến chúng ta khổ đau hoặc biến chúng ta thành một người mà chúng ta không muốn trở thành, chúng ta phải học cách để buông bỏ chúng.

Carl Phillips

It’s other people’s right not to like you.
Người ta có quyền không thích bạn.

@MindfulEveryday

Quiet the mind, and the soul will speak.
Tĩnh lặng tâm và nó sẽ nói.

@TrainingMindful

An apology without changed behavior is just manipulation.
Xin lỗi mà không kèm với việc thay đổi hành vi thì đó chỉ là một sự thao túng.

@TrainingMindful

I am not what happened to me, I am what I choose to become.
Tôi không phải là những gì đã xảy đến với tôi, mà là những gì tôi chọn để trở thành.

Carl Gustav Jung

Your attitude can take you forward or your attitude can take you down. The choice is always yours!
Thái độ có thể mang bạn tiến về phía trước hoặc kéo bạn lùi về sau. Lựa chọn luôn nằm ở trong tay của bạn.

Catherine Pulsifer

Were there a mountain all made of gold, doubled that would not be enough to satisfy a single man: know this and live accordingly.
Nếu có một ngọn núi được làm bằng vàng, thì kể cả gấp đôi số vàng đó cũng không đủ để làm thoả mãn một con người. Hãy biết về điều đó và sống cho phù hợp.

The Buddha

When you remember that thoughts are not facts, their grip on you is loosened.
Khi nhớ ra rằng suy nghĩ không phải là sự thật, sự kìm kẹp của nó sẽ được nới lỏng ra.

@MindfulEveryday

Lost in thought is not always a safe place to be.
Đắm chìm trong suy nghĩ không phải luôn luôn là một nơi an toàn.

@MindfulEveryday

Never stop learning, because life never stops teaching.
Đừng bao giờ ngừng học hỏi, bởi vì cuộc sống sẽ không bao giờ dừng dạy bạn.

@TrainingMindful

Gentle doesn’t mean weak. It take real strength to get what we need in life without creating enemies or going to war. It’s an act of courage to live without hardening your heart.
Nhẹ nhàng không có nghĩa là yếu đuối. Cần thực sự mạnh mẽ để có được những gì chúng ta cần trong cuộc sống mà không có kẻ thù hoặc chiến tranh. Đó là hành động của can đảm để sống mà không làm trái tim chúng ta trơ cứng.

Jason Garner

Những thời gian khó khăn nhất thường dẫn đến những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn. Hãy cứ tiếp tục tiến bước. Cuối cùng đi nữa, những tình huống khó khăn tạo nên những con người mạnh mẽ.
Your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end.

Roy T. Bennett

Vào những ngày đặc biệt khó khăn, tôi thích tự nhắc nhở bản thân rằng cho đến tận bây giờ, tỉ lệ tôi vượt qua được những ngày gian khó là 100%. Tỉ lệ đó thật tốt.
On particularly rough days, I like to remind myself that my track record for getting through bad days so far is 100%, and that’s pretty good.”

@TrainingMindful

Bạn không thể có một ngày tốt lành với một thái độ tồi tệ, và bạn cũng chẳng thể nào có một ngày tồi tệ với một thái độ tốt lành.
You can’t have a good day with a bad attitude, and you can’t have a bad day with a good attitude.

@TrainingMindful

Bạn chỉ ở đây trong một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Đừng vội vàng, đừng lo lắng. Và hãy chắc chắn ngửi được mùi của những bông hoa dọc hai bên đường.
You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way.

Walter Hagen

Bất cứ ai đã đánh mất một thứ mà họ nghĩ rằng đã thuộc về họ mãi mãi cuối cùng nhận ra rằng, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về họ cả.
Anyone who has lost something they thought was theirs forever finally comes to realize that nothing really belongs to them.

Paulo Coelho

Những bài kiểm tra chúng ta đối mặt trên hành trình cuộc đời không phải để phát lộ ra các điểm yếu của chúng ta, mà là để giúp chúng ta khám phá những sức mạnh nội tại bên trong của mình. Chúng ta chỉ có thể biết được mình mạnh mẽ đến nhường nào, khi cố gắng và thăng hoa vượt lên trên cả những thử thách mà chúng ta phải đối mặt.
The tests we face in life’s journey are not to reveal our weaknesses, but to help us discover our inner strengths. We can only know how strong we are when we strive and thrive beyond the challenges we face.

Kemi Sogonle

Tôi đã khám phá được rằng, tôi luôn có các lựa chọn và đôi khi, đó chỉ là một lựa chọn của thái độ mà thôi.
I discovered I always have choices and sometimes it’s only a choice of attitude.

Judith M. Knowlton

Cuộc sống không phải là để trở nên giàu có, nổi tiếng, được giáo dục tốt, hoặc để trở nên hoàn hảo. Mà là để trở nên thực tế, khiêm tốn và tử tế.
Life is not about being rich, popular, highly educated, or perfect. It’s about being real, humble, and kind.

@TrainingMindful

Tốt hơn là đi một mình, thay vì với một đám đông đang đi sai hướng.
It’s better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction.

@TrainingMindful

Khi bạn học được cách chấp nhận thay vì mong đợi, bạn sẽ có ít thất vọng hơn.
When you learn to accept instead of expect, you’ll have fewer disappointments.

@TrainingMindful

Mục tiêu của tôi không phải là tốt hơn bất cứ ai khác, mà là tốt hơn cái tôi của ngày hôm qua.
My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be.

Dr. Wayne W. Dyer

Mọi người đều học hỏi được điều gì đó mỗi ngày, và rất nhiều lúc những gì họ học vào ngày hôm qua là sai.
People learn something every day, and a lot of times it’s that what they learned the day before was wrong.

Bill Vaughan

Cách mọi người đối xử với bạn là nghiệp của họ. Cách mà bạn phản ứng lại là nghiệp của bạn.
How People Treat you is Their Karma; How you React is Yours.

Wayne Dyer

Nếu đã biết giá trị thực của bạn rồi thì bạn chẳng cần ai khác xác nhận nó làm gì nữa.
If you know your true worth, you do not need anyone else to confirm it.

Alan Cohen

Hãy lo lắng về tính cách cách của bạn, chứ không phải danh tiếng của bạn. Bởi vì tính cách là con người của bạn, trong khi danh tiếng chỉ là những gì người ta nghĩ về bạn mà thôi.
Worry about your character and not your reputation, because your character is who you are, and your reputation is only what people think of you.

Lalah Delia

Nếu không làm lành với quá khứ, nó sẽ cứ có mặt ở hiện tại của bạn.
If you don’t make peace with your past, it will keep showing up in your present.

Wayne Dyer

Để thành công thì thái độ cũng quan trọng bằng với năng lực.
For success, attitude is equally as important as ability.

Walter Scott

Thành công xảy ra khi cơ hội gặp gỡ với sự chuẩn bị.
Success occurs when opportunity meets preparation.

Zig Ziglar

Thời gian là người khuyên bảo thông tuệ nhất.
Time is the wisest counselor of all.

Pericles

Tâm trí cần phải được thư giãn – Nó sẽ được cải thiện và bén nhạy hơn sau khi nghỉ ngơi hiệu quả. Cũng giống như những cánh đồng màu mỡ thì không phải do bị ép buộc – Bởi vì sự màu mỡ nhanh chóng mất đi, nếu không bao giờ cho đất “nghỉ ngơi” – Như vậy, nếu phải làm việc liên tục, điều đó sẽ đe doạ sức mạnh của tâm trí.

The mind must be given relaxation — it will rise improved and sharper after a good break. Just as rich fields must not be forced — for they will quickly lose their fertility if never given a break — so constant work on the anvil will fracture the force of the mind.

Seneca

Sự đau đớn từ việc thử làm và thất bại thì mãnh liệt và qua đi khá nhanh. Còn sự đau đớn của việc không thử làm thì ngược lại, ít mãnh liệt hơn nhưng lại không bao giờ qua đi.

The pain of trying and failing is intense and over rather quickly. The pain of failing to try, on the other hand, is less intense but never really goes away.

Shane Parrish

Đừng xấu hổ khi phải tạm thời rút lui, nếu bạn thấy rằng kẻ thù mạnh hơn bạn. Không quan trọng cho sự thắng hay thua trong một trận chiến, mà là toàn bộ cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào.

Do not be ashamed to make a temporary withdrawal from the field if you see that your enemy is stronger than you; it is not winning or losing a single battle that matters, but how the war ends.

Paulo Coelho

Sự đau đớn sẽ không qua đi bằng cách thêm vào sân giận và đắng cay. Nó sẽ qua đi khi bạn học để chấp nhận những thử thách trong cuộc sống với sự khoan dung và thoải mái.

The pain will not go away by getting angry or bitter. It will go away when you learn to accept life’s challenges with grace and ease.

Leon Brown

Hãy là những gì mà bạn yêu quý nhất về những người đã mất.

Be the things you loved most about the people who are gone.

@TrainingMindful

Nếu mệt mỏi, học cách để nghỉ ngơi, chứ không bỏ cuộc.

If you get tired, learn to rest, not to quit.

Banksy

Nếu miễn nhiễm được với sự buồn chán, thì chẳng có gì là không thể cả.

If you are immune to boredom, there is literally nothing you cannot accomplish.

David Foster Wallace

Những gì tồn tại được lâu dài được xây dựng một cách chậm rãi. Chậm và chắc chắn thì tốt hơn nhanh và dễ vỡ.

Things that last are built slowly. Better to be slow and solid than fast and frail.

Maxime Lagacé

Một mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ trong đó hai con người độc lập cam kết làm cho người còn lại trở thành phiên bản tốt nhất của họ.

A healthy relationship is one where two independent people commit to make the other person the best version of themselves.

@LIVEpositivity

Thế giới sẽ tạo lối đi cho người biết được mình đang đi tới đâu.

The world makes way for the man who knows where he is going.

Ralph Waldo Emerson

Kiến thức sẽ không có sức mạnh cho đến lúc nó được mang ra thực hành.

Knowledge isn’t power until it’s put into practice.

@positiveKristen

Tâm là khu vườn. Suy nghĩ là hạt mầm. Bạn có thể trồng hoa hoặc trồng cỏ.

Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds.

@TrainingMindful

Kiên nhẫn không phải là khả năng chờ đợi, mà là khả năng giữ được thái độ tốt trong lúc chờ đợi.

Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting.

Joyce Meyer

Nhà tù lớn nhất của mọi người là nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ.

The greatest prison people live in is the fear of what other people think.

David Icke

Sự thật là mọi người đều sẽ làm bạn đau khổ; Bạn cần phải tìm những ai xứng đáng để bạn đau khổ.

Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for.

@TheQuoteBoook_

Cuộc sống thì giống như đạp xe đạp vậy. Để giữ cân bằng, bạn phải tiếp tục đạp về phía trước.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Albert Einstein

Khoảnh khắc bạn muốn bỏ cuộc chính là khoảnh khắc bạn cần phải tiếp tục. Đó là nơi sức mạnh của bạn trú ngụ. Đó là nơi thay đổi xảy ra.

The moment you want to give up is the exact moment you need to keep going. That’s where your strength lies. That’s where change happens.

@positivekristen

Bí kíp để tiến về phía trước là hãy bắt đầu.

The secret of getting ahead is getting started.

Mark Twain

Cuộc sống bao gồm: 10% những gì xảy đến với bạn và 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

Charles R. Swindoll

Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng, thay vì hỏi rằng, “Tôi cần có điều gì để hạnh phúc?”, câu hỏi nên là, “Tôi đang làm gì mà lại phá vỡ sự bình yên bên trong mà tôi đã có?”

When we start to feel anxious or depressed, instead of asking, “What do I need to get to be happy?” The question becomes, “What am I doing to disturb the inner peace that I already have?”

D.T. Suzuki

Kỷ luật là cây cầu giữa con người bạn hiện nay với con người mà bạn muốn trở thành.

Discipline is the bridge between who you are and who you want to become.

@trainingmindful

Một con người vĩ đại không phải bởi vì anh ta không thất bại, mà là thất bại chẳng thể ngăn anh ấy lại được.

A man is great not because he hasn’t failed; a man is great because failure hasn’t stopped him.

Confucius

Bạn chẳng thể nào luôn có những ngày tốt đẹp, nhưng bạn có thể đối diện với những ngày tồi tệ bằng một thái độ đúng đắn.

You can’t always have a good day, but you can face a bad day with a good attitude.

@trainingmindful

Bắt đầu với việc làm những gì là cần thiết, sau đó làm những gì có thể làm, và rồi đột nhiên bạn đang làm được những việc không thể.

Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible.

Saint Francis of Assisi

Vấn đề của những người có tâm đóng kín là miệng của họ lại luôn mở.

The problem with closed minded people is their mouth is always open.

Zig Ziglar

Khi ai đó nói với bạn rằng, “Không làm được đâu”, cần nhớ rằng đó là giới hạn của họ, không phải là của bạn.

When someone tells you, “It can’t be done.” Remember, those are their limits, not yours.

@trainingmindful

Không có mưa thì cũng chẳng có gì mọc lên được. Hãy học để nắm lấy cơ hội từ các cơn bão trong cuộc đời của bạn.

Without rain nothing grows. Learn to embrace the storms of your life.

@trainingmindful

Khả năng quan sát mà không đánh giá là dạng thức cao nhất của sự hiểu biết.

The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence.

Jiddu Krishnamurti

Kẻ ngu chối bỏ những gì họ thấy, không phải là những gì họ nghĩ. Kẻ trí thì lại chối bỏ những gì họ nghĩ, chứ không phải những gì họ thấy.

The foolish reject what they see, not what they think; the wise reject what they think, not what they see.

Huang Po

Hãy để đức tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi của bạn.

Let your faith be bigger than your fears.

@trainingmindful

Lời nhắc nhở: Hãy tử tế đối với bạn vào ngày hôm nay.

Reminder: Be nice to yourself today.

@trainingmindful

Tâm là một thứ thật quyền năng. Khi bạn cho vào tâm các suy nghĩ tích cực, cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu thay đổi.

Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.

@trainingmindful

Hãy kiên nhẫn. Chẳng có gì xảy ra chỉ sau một đêm. Cần kiên nhẫn ở đó và có một niềm tin – rằng mọi thứ sẽ diễn ra.

Be patient. It won’t happen overnight. Just hang in there and have faith that it’ll work out.

Unknown

Khoảng cách giữa giấc mơ và thực tế được gọi là hành động.

The distance between dreams and reality is called action

@trainingmindful

Thật tuyệt vời khi ở một mình. Một mình không có nghĩa là cô đơn. Một mình nghĩa là tâm không bị ảnh hưởng và uế nhiễm bởi xã hội.

It’s beautiful to be alone. To be alone does not mean to be lonely. It means the mind is not influenced and contaminated by society.

Jiddu Krishnamurti

Người trí tuệ nói là bởi vì họ có một điều gì đó để nói; một kẻ ngu thì lại là bởi vì họ phải nói một cái gì đó.

A wise man speaks because he has something to say; a fool because he has to say something.

Plato

Thường thì bạn có thể thay đổi hoàn cảnh bằng cách thay đổi thái độ của bạn.

You can often change your circumstances by changing your attitude.

Eleanor Roosevelt

Chân thật có thể không mang đến cho bạn nhiều bạn bè, nhưng nó lại luôn mang đến cho bạn những người bạn đúng nghĩa.

Being honest may not get you many friends, but it will always get you the right ones.

John Lennon

Nơi đúng đắn để bắt đầu luôn ở ngay nơi bạn đang là.

The right place to begin is always where you are.

@MindfulEveryday

Khả năng thích nghi là rất quan trọng để tồn tại. Sự cứng nhắc là điều nguy hiểm nhất. Thỏa hiệp và uyển chuyển trong mọi việc, ngoại trừ sự trung thực của chính mình là không bao giờ được đánh mất.

http://www.sutamphap.com

Để chữa lành vết thương, phải dừng lại việc gãi vào vết thương.

To heal a wound, you must stop scratching it.

Paulo Coelho

Leave a Reply