Học bài?

Sau khi chia sẻ đoạn trích trên từ cuốn sách đầu tay của tôi, Tản mạn về Hạnh phúc, tôi nhận được câu hỏi sau: “Làm sao để thoát cái vòng luẩn quẩn này anh. Để học được bài sớm hơn?

Thực hành chánh niệm, thực hành pháp là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để học. Nhưng không may, tôi quan sát được rằng điều đó lại không phù hợp với nhiều người. Và nó lại trở thành đúng là một vòng luẩn quẩn. Bởi vì khi con người ta không chánh niệm, các phẩm chất xấu, các trạng thái tâm tiêu cực có thể dễ dàng chiếm lấy tâm trí của họ và “vận hành” luôn cuộc sống của họ một cách tự động. Và đó chính là lý do dần đẩy mọi người vào bế tắc. Mọi người có thể tham khảo Bài chú giải Kinh Mangala Sutta ở đây để hiểu thêm. Chúc mọi người “học bài” hiệu quả.

Leave a Reply