Analysis paralysis (“bại liệt” do phân tích quá mức)