Tự do?

Tự do là ở ngoài kia, ngoài cánh cổng? Hay tự do là được bình yên ở sau cánh cổng, ở bên trong này? Chẳng phải. Tự do chính là việc vượt lên được cả ở bên trong và bên ngoài, vượt lên trên được cái xấu và cả cái tốt, vượt lên trên được mọi đau khổ và cả mọi hạnh phúc, vượt lên trên được cả thất bại và thành công, vượt lên trên được sự ghét bỏ và cả sự thương yêu.

Khi chúng ta có thể vượt lên trên mọi sự trói buộc, ràng buộc đó, tự do khỏi mọi sự trói buộc trong tâm trí, chúng ta như con chim ưng, tung hoành giữa bao la của bầu trời.

Leave a Reply