Tập hợp các bài giảng bước đầu tập thiền của Sư Tâm Pháp

Album này bao gồm các bài giảng dành cho những thiền sinh bước đầu tập thiền, được giảng bởi Sư Tâm Pháp. Các bài gốc được đăng tại www.sutamphap.com.

https://soundcloud.com/viet-hung-nguyen-707456087/sets/b-c-u-h-c-thi-n

 

Leave a Reply