Chỉ chừng đó con người thôi, đủ để “thổi” bay cả thế giới hí :)

Leave a Reply