Rồi rồi, cuối giờ rồi, giờ đỉnh, giờ quẩy bắt đầu roài…

Leave a Reply