Ngồi cười ở background với vô số bàn tay hè…

Leave a Reply